Om Nätverket

Om Nätverket för Byggnadsvård i Södermanland och Stockholm


Under våren 2013 hölls ett första möte gällande uppstarten av ett nätverk för byggnadsvårdare i Södermanland på initiativ av Hantverkslaboratoriet i Mariestad, representant för Hantverkslaboratoriet var Henrik Larsson. Totalt representerades 14 företag på mötet. Tanken är att Nätverket för Byggnadsvård i Södermanland och Stockholm skall vara en ideell förening för hantverkare, byggmästare, arkitekter, konsulter, materialproducenter m.fl. som arbetar med restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Södermanlands och Stockholms län. Föreningens syfte är att skapa en mötesplats för företag verksamma inom byggnadsvård och bidra till kompetensutveckling hos medlemsföretagen samt att genom deltagande i olika arrangemang skapa kontakter och ha ett kunskapsutbyte med byggnadsvårdsföretag från andra delar av landet.


En arbetsgrupp bestående av Björn Wadén, Maria Eriksson och Jon Åhlund  träffades 140221 för att bearbeta förslag till stadgar och verksamhetsplan. Därefter har arbetet fortsatt till det vi idag har, styrelsen har dock ett stående ansvar att hela tiden arbeta vidare för att utveckla våra möjligheter till kompetensutveckling och nätverkande bland våra medlemmar..


2017 Öppnade vi upp även för företag från Stockholmsområdet, detta var en följd av att flera försök att starta ett nätverk där misslyckats och ett stort antal företag riskerade att stå utan möjlighet att påverka de beslut som fattades i den rikstäckande branschorganisationen "Byggnadsvårdsföretagen".

Varför är det viktigt att nätverka som byggnadsvårdsföretag?


Vi har idag ett begränsat antal riktigt gamla byggnader att vårda för vår eftervärld, alla byggnader har dock på ett eller annat vis en utmätt livslängd och kommer förr eller senare att försvinna. Detta kan bero på allt mellan dåligt underhåll, omfattande ombyggnader eller i värsta fall brand. Vår uppgift som byggnadsvårdare är därför att försöka förlänga livstiden på detta arv så länge det är möjligt utan att förvanska byggnadens originalitet och kulturhistoriska värden. Vi måste även besitta kunskapen att återskapa förstörda delar på ett korrekt vis.  Med en god kunskap om material och hantverket som ligger bakom kan vi uppnå detta betydligt enklare. Byggnadsvård är dock ett ganska omfattande område som sträcker sig över näst intill alla  hantverksyrken, med hjälp av ett nätverk kan vi som medlemmar då enklare få kontakt med just den typen av kompetens som behövs för tillfället. Ett fungerande nätverk kommer i förlängningen att leda till samarbeten mellan de olika medlemsföretagen.


För att vi som byggnadsvårdsföretag i Södermanland och Stockholm skall kunna uppvisa ett kraftfullt och brett kunnande krävs även fortbildning. Fortbildningen skall dels syfta till att hålla vårt kunnande vid liv men även för att föra in ny kompetens till företagen och dess anställda.   Byggnadsvård och dess innehåll är inte statiskt utan högst föränderligt, i en framtid kommer byggnadsvårdaren bli tvungen att hålla reda på allt fler material då även de hus som byggs idag förr eller senare kommer att betraktas som en del av vårat kulturarv. Med den vetskapen är ett nätverk för byggnadsvårdare  som syftar till samarbete och fortbildning en ganska god idé.

Branschorganisationen Byggnadsvårdsföretagen


Byggnadsvårdsföretagen är ett nationellt samarbete mellan flera regionala föreningar för företag specialiserade mot underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i tillägg har vi ett antal direktmedlemmar i län där det saknas en regional förening. Totalt är vi ca 300 företag.

. Våra medlemsföretag har tillsammans en stor bredd av specialistkompetens och fyller alla funktioner som marknaden efterfrågar; vi har konservatorer, antikvariska konsulter, antikvarisk sakkunniga enligt PBL, arkitekter, materialproducenter, byggnadsvårdsbutiker, tekniska konsulter, specialiserade hantverksföretag och byggföretag med bred kompetens.

Vi tror att det är viktigt att de företag som arbetar med byggnader med stora kulturhistoriska värden har särskild kompetens – precis som det gäller för andra nischer inom byggsektorn. Det är viktigt både av det självklara skälet att säkerställa att byggnadernas kulturhistoriska värden bibehålls, men det finns också ekonomiska motiv; en studie utförd av Kulturmiljö Halland 2012 visade att byggnader med kulturhistoriska värden betingade ca 8% högre pris vid försäljning jämfört med ett genomsnittshus.

Samtliga deltagande nätverk och direktanslutna företag har en ordinarie ledamot i styrelsen och en suppleant.